Privacy Statement

Background_Privacy.jpg
 
 

"Uw privacy nemen wij uiterst serieus..."

Als klant en gast van onze golfschool is het belangrijk dat wij zorgvuldig en discreet met uw persoonsgegevens omgaan. De 'algemene verordening gegevensbescherming' (AVG) verplicht dit organisaties en bedrijven al vanaf mei 2016 en biedt een extra stukje zekerheid voor u terwijl het tegelijkertjid een mogelijkheid biedt op te treden tegen organisaties die de privacywetgeving omzeilen dan wel breken.

Het is allereerst handig voor u om te weten dat de persoonsgegevens die u achterlaat via onze inschrijf- en aanmeldformulieren, maar ook de gegevens die u persoonlijk met uw toestemming achterlaat, op de volgende manieren zijn beschermd:

  • Uw gegevens zijn te allen tijde door u persoonlijk in te zien.
  • Uw gegevens kan u te allen tijde aanpassen, corrigeren dan wel verwijderen.
  • Uw gegevens zijn overdraagbaar per ".csv bestand." Dit houdt in dat de gegevens die wij van u hebben gemakkelijk door te sturen zijn, op uw verzoek, naar andere belanghebbenden.
  • U kan te allen tijde zelf aangeven of uw gegevens voor bepaalde doeleinden niet gebruikt mogen worden.

Vanzelfsprekend reiken uw rechten en onze plichten verder dan bovenstaande. Hieronder een uitgebreide privacyverklaring.

Be your own Golfcoach

Gevestigd aan Oude Prinsenweg 4, 3881 PJ Putten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

- www.beyourowngolfcoach.com

- Oude Prinsenweg 4 3881 PJ Putten

- +31(0)6 4667 0493

GJ Markus is de Functionaris Gegevensbescherming van Be your own Golfcoach en is te bereiken via gertjan@markusgolf.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Be your own Golfcoach verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk van u verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk zoals Facebook of Google)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gertjan@markusgolf.nl, dan verwijderen wij deze informatie zo snel mogelijk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Be your own Golfcoach verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of digitale reclame

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Be your own Golfcoach analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

- Be your own Golfcoach volgt uw surfgedrag over Facebook (Retargeting/Pixels) en via Google Analytics waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte en wensen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Be your own Golfcoach neemt soms, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (zeer beperkte) gevolgen kunnen hebben voor u. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Be your own Golfcoach) tussen zit. Be your own Golfcoach gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: ActiveCampaign, Facebook (Retargeting/Pixels) en Google Analytics.

- Om (geautomatiseerde) E-mails te kunnen versturen en om onze diensten beter aan te laten sluiten op de wensen en behoeftes van u als gast en klant. De achterliggende gedachte is dat door bijvoorbeeld het surfgedrag van gasten te analyseren, duidelijk kan worden welke diensten wél en welke géén interesse wekken. Hierop kunnen wij vervolgens onze diensten aanpassen dan wel optimaliseren. De gevolgen voor u als gast zijn uiteindelijk beperkt. U moet dan denken aan specifieke aanbiedingen die u persoonlijk toegestuurd krijgt, terwijl iemand anders die de website bezoekt een andere aanbieding te zien krijgt, welke beter aansluit bij de wensen en behoeftes.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Be your own Golfcoach bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Blijkt dat u niet langer als klant wenst te worden benaderd (direct, door bijvoorbeeld opzegging, dan wel indirect door bijvoorbeeld het niet openen van E-mails gedurende een bepaalde periode) dan verwijderen wij uw persoonsgegevens uit ons systeem en benaderen u vervolgens niet meer.

Delen van persoonsgegevens met derden

Be your own Golfcoach verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Be your own Golfcoach blijft de eindverantwoordelijke voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Be your own Golfcoach gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Be your own Golfcoach en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gertjan@markusgolf.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw eigen privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Be your own Golfcoach wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligde verbinding, SSL & HSTS

Onze website is voorzien van een, in onze ogen noodzakelijke, gecertificeerde beveiliging. Deze beveiliging wordt ook wel SSL genoemd en zorgt ervoor dat de gegevens die tussen uw computer en onze website worden uitgewisseld te allen tijde beveiligd zijn. Hoewel SSL in de meeste gevallen voldoende zal zijn uw gegevens te beschermen, hebben wij er toch bewust voor gekozen een extra beveiligingslaag aan te brengen. Dit extra beveiligingsmechanisme is HSTS en zorgt ervoor dat er alléén verbinding gemaakt kan worden met een beveiligd SSL gecertificeerd domein.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Be your own Golfcoach neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan meteen contact op met ons via gertjan@markusgolf.nl, of telefonisch via: +31(0) 6 4667 0493.